Regulamin Rekolekcji SLO 

 

1) Uczestnik rekolekcji obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, innych regulaminów szczegółowych (regulaminu ppoż. BHP, regulaminu ośrodka wypoczynkowego itp.) oraz do poleceń wychowawcy i kierownika obozu. 

2) Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki.

3) Uczestnikami rekolekcji mogą być dzieci i młodzież z roczników: 2006-1999.

4) Uczestnicy rekolekcji zobowiązani są zabrać ze sobą dokument tożsamości, tj. aktualną legitymację szkolną lub studencką oraz paszport/dowód osobisty.

5) W programie rekolekcji przewidziane jest dla wszystkich uczestnictwo w codziennej Mszy Świętej.

6) Bezwzględnie zakazane jest: 

 • palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających. Zakaz ten dotyczy zarówno uczestników rekolekcji jak i kadry wychowawczej. 
 • samowolne wchodzenie do zbiornika wodnego. Czas i sposób korzystania z kąpieli ustala każdorazowo wychowawca grupy. 
 • niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem. 
 • samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy. 
 • używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne.

7) Uczestnik rekolekcji ma obowiązek:

 • poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań.
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych dla jego grupy. W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji powinien zgłosić to swojemu wychowawcy. 
 • zgłaszania wychowawcy wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie zagrożeń dla zdrowia lub życia.

8) Organizator rekolekcji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (mp3, tablety, telefony komórkowe itp.), pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik rekolekcji zabierze ze sobą na wypoczynek.

9) Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. jest dopuszczalne wyłącznie w czasie wskazanym przez wychowawcę. Dla zapewnienia komunikacji z rodzicami wychowawcy wyznaczą godzinę, w której rodzice będą mogli dzwonić do dziecka. W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z wychowawcą grupy.

10) Każde wykroczenie przeciw zasadom regulaminu będzie skutkowało ukaraniem uczestnika rekolekcji upomnieniem lub naganą, a w przypadkach drastycznych wydaleniem z rekolekcji na koszt rodziców/opiekunów.

11) Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.

12) Każdy uczestnik ma prawo liczyć na pełną opiekę i zwracać się z wszystkimi problemami do wychowawcy lub kierownika rekolekcji.

13) Wpłacenie zaliczki bądź całości kwoty świadczy o akceptacji programu rekolekcji. W przypadku rezygnacji z rekolekcji organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania przyjętej kwoty. Wpisanie na listę uczestników dokonuje w momencie przesłania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. potwierdzenia wykonania przelewu zaliczki. Numer konta zostanie podany indywidualnie każdemu zgłaszającemu się drogą mailową wraz z kartą zgłoszeniową.

14) W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotu głowy, a także innych dolegliwości należy natychmiast zgłosić to wychowawcy.

15) W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice lub opiekunowie nie mogą otrzymać zwrotu kosztów za niewykorzystaną część turnusu.

16) Rodzice/opiekunowie wpłacają zaliczkę w wysokości 450 złotych przed rozpoczęciem turnusu, zaliczka jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwację miejsca i blokuje miejsce innym klientom.

17) Podczas podróży pociągiem zabronione jest:

 • przemieszczanie się między wagonami,
 • wychylanie się przez okno,
 • wyrzucanie przedmiotów przez okno,
 • wystawianie rąk za okno.